کمپانی تخصصی GENIE بریتانیا

پروزه های تخصصی نظارت تصویری در ایران GENIEانگلیس

شرکت لیوار همکاری در پروژه های GENIEانگلستان در ایران

کنسرسیوم همکاری بین دوشرکت

حساسیت های بالای کارفرمایان در شرکت نفت در پروژه های نظارتی و حفاظتی موجب شد تیم شرکت لیوار  با کمپانی های انگلیسی وارد مذاکره شود و نتیجه این همکاری بسیار کار آمد بود

۳۴۴

ساعت کار

بهمن ۱۳۹۹

تاریخ شروع

۸۲۰ متر مربع

مساحت

۴۴ میلیون تومان

بودجه

مشاوره و اجرا در سطح اول

شرکت لیوار همکاری در پروژه های GENIEانگلستان در ایران

پروژه های مشترک

قیمت تمام شده محصولات باعث توفق ۹۹% پروژه های مشترک در سال های قبل شده است