نمایندگی شرکت d-max

شرکت لیوار نمایندگی کمپانی d-maxکره جنوبی در ایران بصورت انحصاری

شرکت لیوار نمایندگی کمپانی d-maxکره جنوبی در ایران بصورت انحصاری

شرکت لیوار نمایندگی کمپانی d-maxکره جنوبی در ایران بصورت انحصاری

نمایندگی توزیع محصولات در ایران

شرکت لیوار نمایندگی کمپانی d-maxکره جنوبی در ایران بصورت انحصاری

۷۸۹

ساعت کار

۱۳۹۰

تاریخ شروع

۳۸۲۰ متر مربع

مساحت

۲ میلیارد تومان

بودجه

خدمات پس از فروش در سراسر ایران

شرکت لیوار نمایندگی کمپانی d-maxکره جنوبی در ایران بصورت انحصاری

اجرا

شرکت لیوار نمایندگی کمپانی d-maxکره جنوبی در ایران بصورت انحصاری